ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №100

ГР. СОФИЯ, РАЙОН “ОБОРИЩЕ”

Директор: Наталия Преславска


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
за развитие на ЦДГ№100”Акад.Пенчо Райков”
за периода от 2012-2017 г.

Предучилищното образование, като част от организираната социално-педагогическа система, е необходимо да отговори на новите изисквания, пред които е поставено обществото ни.


В единодействие със семейството трябва да се полагат основите на цялостното развитие на личността, като се изгражда от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на собствен избор, на критично мислене и се осигури приемственост в подготовката за училище, гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.
Усилията на педагозите трябва да бъдат насочвани към собствен избор на подходи, ориентирани към развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойнство.


Обществено-икономическите условия, променящи се все по-динамично, изискват промени и в структурата и съдържанието на управленския процес в образователната система, перспективно планиране и реализиране на реални цели, изпълнението на които ще подготви сегашното и бъдещото поколение пълноценно и адекватно да реагира на новите условия на обществено развитие. Очевидна е и потребността от стратегическо управление и перспективно планиране в ръководената от директора дейност в организацията и управлението на детското заведение, което налага необходимостта от мениджърски знания и умения.
Стратегическото планиране трябва да подсигури баланс между възможностите на детското заведение, изискванията на потребителите, в т.ч. на децата, позициите на съдружниците му, а и на възможните конкуренти. Стратегическото планиране ще позволи детското заведение да затвърди своята динамична структура и да знае от къде и как да започне да изпълнява мисията си. То ще играе ключова роля за постигане на баланс между краткосрочните и дългосрочните цели. Планирането ще повиши ефективността на управленските процеси в детското заведение.


Настоящият стратегически план представлява дългосрочна програма за развитие на ЦДГ№100 за период от 5 г. и има за цел да определи визията, мисията, насоките и кадровата култура на детското заведение, които ще стимулират служителите да се концентрират върху или да следват обща посока на работа в съответствие със съвременните тенденции и конкретни условия. Това е добър начин за формално прогнозиране на бъдещите проблеми и възможности.

 


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ЦДГ №100


І. АНАЛИЗ НА СОЦИУМА


ДЕМОГРАФСКИ  УСЛОВИЯ  И  СОЦИАЛНИ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ЦДГ №100


Целодневна детска градина №100 „Акад.Пенчо Райков” се намира в идеалния център на гр.София, район “Оборище ”. Помещава се в две фамилни къщи и един апартамент.Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. Открита през м.април 1957 г. ЦДГ№100 е с  централно парно отопление. Има 5 групи за деца на възраст от 3 до 7 г.,които са сформирани по възрастов признак.
Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.


За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, видео и DVD плейър, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др., обособени спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

С помощта на Настоятелството и родители е обновена голяма част от материалната база в сградите и на двора.

В сутерена е разположен кухненският блок, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания, оборудван с изцяло обновини уреди за работа.

В ЦДГ№100 има установен пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните възрастови групи.

По стените и коридорите са изложени много красиви рисунки, изработени от децата под ръководството на своите учителки.


Традиции на детското заведение:

-    В края на всяка учебна година, в присъствието на родители, представители на Настоятелството и много приятели, децата изпълняват специално подготвена програма на професионална сцена.

-    Ръководството на ЦДГ№100 организира за децата всяка година ски-училище, пролетен и летен лагер.

Детското заведение се гордее със своя отлично подготвен и мотивиран педагогически екип, всеотдаен помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди за участието си в конкурси и състезания.

В двата двора са разположени площадки за всички групи, оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие.

За сигурността на заведението е инсталиран СОТ и видео охрана от фирми, определени от СО.

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ЦДГ №100


СТРУКТУРА НА ЦДГ №100


Стратегическият план на детското заведение има за цел да усъвършенства управлението и качеството на дейността, като се направи структуриране на цялостната система на труда в него, представляващи от една страна ДЕЙНОСТИТЕ, които се реализират и от друга страна - ЕЛЕМЕНТИТЕ, осигуряващи условията за реализация на тези дейности.

В структурата на управление на ЦДГ №100 са включени следните основни дейности:

1. Образователно-възпитателна

2. Квалификационна

3. Административно-управленска.

4. Социално-битова и стопанска.

5. Финансова.


Четирите елемента – СЛУЖИТЕЛИ, СРЕДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ се конкретизират по отношение на тези групи дейности и на свой ред се разделят на следните структури:

1. Професионална

2. Техническа

3. Организационна

4. Технологична

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА В  ЦДГ№100


1. ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА НА ЦДГ №100


Съгласно Наредба №3/18.02.2008 г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета /изм. и доп. ДВ, бр.4/2010 г./, в ЦДГ №100 има утвърден щат за всяка учебна година. Средната възраст на педагогическия персонал е 45 г., не предстои пенсиониране на служители. Педагогическият, помощният и медицински персонал са с необходимата квалификация.

Директорът е с 2 висши образования – магистър по психология и магистър Публична администрация и управление. Има удостоверение от Българска стопанска камара за компютърни умения - WINDOWS MS Word, MS Excel,  INTERNET.                                                                

Педагогическият екип се състои от 11 учителки, всички с висше образование и висока професионална квалификация.

Щатът на помощно-обслужващият персонал е попълнен. От тях всички са със средно образование.

Медицинската сестра  в ЦДГ № 100 е професионален бакалавър.


СИЛНИ СТРАНИ:

Директорът – индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане.
Променени принципите на управление; усъвършенства стила и методите за демократизация, хуманизация и прозрачност на управленския процес.
Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения, включване на Педагогическия съвет и Настоятелството в управленския процес.

Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; предприемчивост; стремеж към реорганизиране на методите, техниките и средствата за управление винаги, когато обстоятелствата го изискват; способност за разрешаване на конфликти и акумулиране чрез творчество  опита от практиката.

Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите.

Едновременно обвързаност и свобода.

Чувство на отговорност при вземане на решения за реализиране на образователно-възпитателния процес.

Поведение, уважаващо достойнството на партньора /дете, колега, родител/, професионална и колегиална етика.

Работа в екип, честност и справедливост спрямо партньора от екипа в групата, взаимно уважение и разбирателство.

Квалификация на служителите чрез дискусии, казуси, тренинг, мозъчна атака, курсове, обмяна на опит с други детски градини и др. Самообразование и самоусъвършенстване на педагозите и мед.сестра – изградена е вътрешна система за квалификация. Формиран е висококвалифициран колектив от служители. Това повишава конкурентноспособността на детската градина пред другите в района, осигурява просперитета на детското заведение.

Мотивиране на учителите за участие и придобиване на професионално-квалификационни степени.

Утвърден социален престиж на детското заведение.


СЛАБИ СТРАНИ:

Текучество на непедагогическия персонал, поради ниско заплащане.2. ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА НА ЦДГ №100


В ЦДГ № 100 има  5 групи, разположени в 3 сгради: на ул.”В.Търново” №2 и №4 и на ул.”М.Дринов” №11. Броят на децата в детските градини е определен с Наредба №7 на МОН. За учебната 2012/2013 г. в детското заведение са приети 156 деца. ИСОДЗ на СО определя списъка на приетите деца и ги обявява по съответния ред.

За активно участие на служителите в управлението на детското заведение са сформирани работни екипи, които участват в преразглеждането на целите и задачите на бъдещото развитие, за оптимално изпълнение на годишните учебни планове. Работните екипи са сформирани според интересите и желанията на служителите.

Административно-стопанската и социално-битовата дейност се осъществяват на база годишно планиране. Директорът на детското заведение е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити /от 01.08.2007 г./.


СИЛНИ СТРАНИ:

Оперативно управление на детската градина - целенасочено и силно ръководство.

Готовност да се удовлетворяват потребностите на “клиентите”.

Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели.

Педагозите разглеждат детската градина като специфичен вид предприемаческа организация.

Включват се в изработване на политиката на детското заведение; на иновации.

Добра система за контрол.

Автономия, съчетана с контрол на резултатите в организационната култура.

Поддържа се перманентна ефективна квалификация и преквалификация на служителите - създаване на мотивирани служители; осигурени възможности за квалифициране на персонала.

Склонност към действие.

Самооценка и чувство за собствено достойнство.

Благоприятен социален климат.

Оползотворяване на работното време.


СЛАБИ СТРАНИ:

Детското заведение не може да удовлетвори всички желания за прием на деца, поради недостиг на помещения.

Организиране на отдих за децата.

Участие в проекти.

 

3. ТЕХНИЧЕСКА СТРУКТУРА


Състоянието на материално-техническата база е много добро. В съществуващото разпределение на сградния фонд на ЦДГ №100 има много добра възможност за развитие на игрова, учебна и техническа дейност. Липсва физкултурен салон и площадка за безопасно движение, но е ремонтирана оградата, монтирани са нови уреди за игра на двора. Със съдействието на родители са ремонтирани и боядисани пейките и уредите за игра на двора.


СИЛНИ СТРАНИ:

Достъп на всички служители до информация чрез Интернет и новоизлязла педагогическа литература.

Опазване, съхранение, обогатяване, експлоатация и ремонт на наличната техника.

Търсене и намиране на партньори и съмишленици.


СЛАБИ СТРАНИ:

Ежегодно намаляване на финансовите средства за образование в България - по-малък % от БВП, съответно и по-малък % за Столична община и за всички райони в София.

Необходимост от въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии, обновяване на материалната база.


ЗАПЛАХИ:

Част от сградата на ул.”В.Търново”№4 е частна собственост.4. ТЕХНОЛОГИЧНА СТРУКТУРА


Административно-управленската дейност се осъществява въз основа на годишно планиране. Системно се провеждат Педагогически съвети и съвещания, на които се разглеждат въпроси, касаещи квалификацията на служителите, проблеми на възпитанието и обучението на децата, приемане на графици, сценарии за тържества и др.

Основната дейност на децата в предучилищна възраст е играта, чрез която те най-достъпно опознават света. Дневният режим на децата е съобразен с изискванията на програмите за образователно-възпитателна работа в детските градини. Обучението се извършва посредством ситуации.

ЦДГ №100 има утвърдени: Годишен  план; План за контролната дейност на директора; Правилник за вътрешния трудов ред; Правилник за дейността на детското заведение; Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; Противопожарна наредба, инструкции за безопасна работа; длъжностни характеристики и др.


СИЛНИ СТРАНИ:


Системно отчитане на резултатите от възпитателно-образователния процес, с цел по-нататъшно перспективно развитие на детската личност, за изпълнение на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Диагностика на готовността на децата за училище.

Привличане на допълнителни средства за финансиране.


СЛАБИ СТРАНИ: Недостиг на финансови и материални ресурси.5. ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ


Педагогическият екип осъществява своята възпитателно-образователна работа по “Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст” на доц.Русинова и колектив и Програма за подготвителна група с безплатни учебни помагала от МОН. Учителите са отлично подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява, за високо качество на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и новостите в сферата на предучилищното възпитание. Ключово значение при подбора на екипа има не само тяхната професионална компетентност, но готовността и способността им да работят съвместно, широтата на възгледите и взаимното доверие, готовността за откритост и отвореност на образователния процес към обществеността. Оптимизирани са информационно-образователната среда, с цел въвеждане на изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. Използват се разнообразни стратегии за обучение, които стимулират интелектуалното развитие на децата и подготовката им за училище. Създадени са условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения. Реализирани са съвместни координирани действия със семейството и социалните партньори за модернизиране на жизнената среда.


Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния процес за мотивиране на децата да овладяват интелектуално-волеви форми на поведение при подготовката им за училище. Подчинявайки цялостната си дейност на тезата обучението да изпреварва развитието, учителките прилагат професионалната си компетентност за творческо реализиране на образователните програми и максимално овладяване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Основна форма на педагогическо взаимодействие са ситуациите.

Дневният режим е съобразен с изискванията в програмите, като само храненето и следобедният сън са с точно фиксирани часове.


СИЛНИ СТРАНИ:

Прогресивно развитие чрез възпитание и висока степен на информираност.

Обучение в демократично гражданство, повишено внимание към правата на човека и детето.

Висока обща и специална подготовка на децата.

Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и подкрепа.

Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата.

Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското заведение.

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел динамично развитие на децата.

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Усъвършенстване езиковото обучение на децата.

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.

Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и училищата в района.

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Доближаване на условията в ЦДГ№100 до тези на семейството.


Стимулиране на интересите и заложбите на децата над държавните образователни изисквания чрез участие в разнообразни допълнителни  педагогически услуги по избор на родителите /изразен писмено/:

чуждоезиково обучение – английски език – 3 пъти седмично и

танцова култура – 2 пъти седмично.


СЛАБИ СТРАНИ:

Брой неудовлетворени желания за прием на деца в детското заведение, поради недостиг на помещения.


ЗАПЛАХИ:

Недостатъчни средства за детските заведения – непроменен ЕРС;

Срив в семейното възпитание;

Срив в учителската професия.


Отрицателното въздействие на демографските процеси върху образованието.

Европейското предизвикателство към образователната ни система.6. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от медицинска сестра, чийто работодател е кметът на района. Дейностите, които осъщесвяват, са следните:

- медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;

- промоция и превенция на здравето на децата;

- организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детското заведение;

- участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата;

- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата, специални програми за правилно хранене и програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение;

- съгласуване на седмичното разписание  с директора;


Контролът върху дейностите се осъществява от РЦЗ и от органите на СРЗИ.

Медицинският кабинет е добре оборудван с всичко необходимо за оказване на медицинска помощ, който е на разположение от 8 до 16 ч.

   

СИЛНИ СТРАНИ:

Компетентен екип от добре подготвени специалисти.

Добре оборудван медицински кабинет.

Следи се за здравословното състояние на децата и контрол по спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.

Учители и медицински специалист учат децата да спазват правилата за безопасност при работа с различни материали и предмети.

Пълноценно се използва дневният режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве.

Има строг пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия и рационално хранене.

Акцентира се върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Изграждат се навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Насищане на режима с активна двигателна дейност.


СЛАБИ СТРАНИ:

Недостатъчно взаймодействие с родителите.

Липса на актуална информация от органите на СРЗИ.

Работа по здравни проекти.


ЗАПЛАХИ:

Напускане на медицински специалисти, поради ниски възнаграждения.7. ХРАНЕНЕ


Храната се подготвя според изискванията на Наредба №6/10.08.2011 г. на МЗ за здравословното хранене на децата. Менюто се изработва от комисия в състав: мед.специалист, домакин, готвач и се утвърждава от директора. То се предоставя на вниманието на родителите за цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с  Директора. Родители, учители, пом.персонал и медицинската сестра заедно работят за създаване на нужните навици и умения у децата.

Децата се хранят три пъти дневно. Учителките, медицинскат сестра и пом. възпитателките следят децата да се хранят пълноценно. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване.

   

СИЛНИ СТРАНИ:

По време на хранене се ползват без спестяване необходимите съдове и прибори, като според възрастта на децата се включва постепенно и нож.

Продуктите се получават ежедневно от склада на обяд в 14.30 ч. с комисия: готвач, домакин, мед.сестра и дежурен учител.

Отговорност за количеството, качеството и влагането на продуктите носи готвачът.

Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и мед.специалист.

Действаща HAССP система /”Анализ за контрол на критичните точки”/.


СЛАБИ СТРАНИ:

Ограничени финансови средства.

   

ЗАПЛАХИ:

Осигуряване на квалифициран помощен персонал поради ниско заплащане и тежък труд.8. ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА


В комуникативния опит на детето от предучилищна възраст се включва умението му за установяване на взаимодействия и взаимоотношения с връстници и възрастни в детското заведение, в семейството и навън от тях. В това отношение възможностите за по-глобална социална среда се свързват с развитието на умения за емоционална и поведенска отзивчивост при общуване с непознати, за умения за преодоляване на различните по характер бариери на общуване. От всичко това следва, че ще се осигурява право на участие на семейството като равностоен партньор в реализирането на единен възпитателен процес чрез активни, синхронизирани взаимодействия между родители, образователни институции и други фактори от социално-педагогическата система.

Родителят, като възпитател, е съюзник в модела на педагогическо взаимодействие с детето, той е субект, който въвежда, осигурява и стимулира развитието на детето при усвояване на семейната субструктура. Особено важно при привличането на родителите е да се отчита тяхната ситуация – различието в образованието, доходите, вписването им в социални мрежи и заеманите властови позиции, които могат да се отразят върху възможностите и желанието им да участват в конкретни взаимоотношения с детското заведение.


Взаимодействията между детската градина и семейството са едни от най-важните. За по-добрата интеграция между тези две социални структури си поставяме за цел техните взаимоотношения да бъдат поставени на основата на пазарните механизми – търсене и предлагане. Детските градини предлагат на родителите определени възпитателно-образователни услуги, а родителите се насочват към тази градина в района, която в най-голяма степен удовлетворява техните и на децата потребности и желания.Това обуславя необходимостта детската градина да си изгради една стратегия на поведение, адекватна на желанията, потребностите и интересите на родителите /т.е. на търсенето/. За да бъде удовлетворено търсенето, е необходимо детското заведение, респективно директорът, много добре да познава потребностите на родителите, както и изискванията им към детското заведение и учителите.

Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната среда води до повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност като цяло; ще превърне детската градина в дом на радостта, където децата идват с удоволствие.


СИЛНИ СТРАНИ:

Родителско настоятелство към детското заведение.

Активна помощ и сътрудничество на родителите при съвместни мероприятия – съвместно организиране на празници – традиции за ЦДГ №100, състезания, развлечения, родителски срещи, ежедневни разговори и препоръки и др.

Приемственост с началните училища в района.

Оформен е уникален, естетически и функционален интериор и екстериор с творческото участие на целия екип и помощта на родителите.

Социална изява на децата от ЦДГ №100 – участие в телевизионни предавания, състезания с други детски градини, участие в празника на района и т.н.

Установено е сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

Системна връзка с родителите с цел преодоляване на всяка тревожност у тях относно престоя на децата им в детското заведение, отчитане на очакванията им.

Организиране на “Отворени дни”, в които родителите имат възможност да наблюдават децата си в различни режимни моменти.

Сътрудничество при изработване на реквизит, костюми и аксесоари за тържества и празници, фотопрояви.
Привличане на спонсори и дарители – от родители и общественост за обогатяване и модернизиране на материално-техническата база.

Изработен e сайт на детското заведение – http://cdg100.danet.bg


СЛАБИ СТРАНИ:

Обогатяване формите на работа с родителите и настоятелството.

Диагностициране на интересите и потребностите на родителите преди определяне на стратегията и тактиката на детското заведение, на кадровата политика и образователна дейност.

Задълбочаване контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детското заведение.
Привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на  ЦДГ№100 - чрез използване на наличната материално-техническа база..

Недостиг на финансови и материални ресурси.9. ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ С ДРУГИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА


В условията на пазарна икономика, когато на учебните заведения се дава автономност, се осъществява промяна и във взаимоотношенията между отделните образователни единици. Те съществуват в условия на постоянна конкуренция, която определя техния просперитет, оцеляване или заличаване от системата на образованието. Познаването на конкурента и средата, в която функционира дадена детска градина, е много важна предпоставка, както за правилното поставяне на цели, така и за ефективно управление. Необходимо е да се осъществява постоянен анализ на външната среда, както на непосредствената така и на макро средата. Информацията от външната среда на детската градина може да се нарече стратегическа, защото благодарение на нея, директорите-мениджъри ще вземат своите стратегически решения.

В предучилищните заведения се поставят основите на формирането на детската личност. Училището с други средства продължава този процес. И двете институции носят отговорност пред държавата за формирането на личности, способни творчески да мислят и активно да участват в общите трудови процеси. Това налага диалектическа връзка между подготовката на децата от детската градина и задачите, които се решават в началното училище. Това се решава най-вече чрез постигането на общо-психологическа готовност, която обхваща развитие на познавателните процеси, нравствено-волевата, мотивационната и емоционална сфера, както и социално-психологическа по-специална подготовка.

В непосредствена близост до детското заведение  се намира 38 ОУ „В.Априлов”.


СИЛНИ СТРАНИ:

Максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и децата.

Осъществяване на реална интеграция и приемственост с училищата в района.

Утвърждаване имиджа на ЦДГ №100 като конкурентноспособна, желана и предпочитана от родителите и децата им детска градина.


СЛАБИ СТРАНИ:

По-голяма активност и сътрудничество на педагози, мед. сестра, деца и родители.

Европейското предизвикателство към образователната ни система.


ОПАСНОСТИ:

Отрицателното въздействие на демографските процеси върху образованието.

 


 

При формулирането на стратегията за развитие на ЦДГ №100 се използва интерактивния подход – съвместно с всички участници.


ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


Желано и любимо място за децата, с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива.


МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието – в съответствие с идеите и плановете, определени от Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищната подготовка /2006 -2015 год./


Нашият девиз е:
“Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

/Мария Монтесори/

 

Въз основа на АНАЛИЗА НА СОЦИУМА, НА ПРОФИЛА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ, си поставяме следните: 


ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА


Обединяване усилията на учители, медицински сестри и родители за запазване и усъвършенстване на условията в ЦДГ №100 за пълноценното физическо и психическо развитие на децата и осигуряване на готовността им за училище, съобразени с:

- правото на лично достойнство,

- защита и грижа за здравето им,

- съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към изява.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПОДЦЕЛИ

 

1. Усъвършенстване на стила и методите за демократизация и хуманизация на управленския процес /прозрачност в управлението/; самоуправление.

2. Издигане качеството на образователно-възпитателния процес, нивото на подготовка и развитие на децата съобразно националните традиции, общочовешките ценности и новите тенденции в развитието на общочовешките потребности.

3. Оптимизиране работата на колектива по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното, двигателно-сетивното развитие и нравствено формиране на децата.

4. Формиране на висококвалифициран колектив от служители - гаранция за конкурентноспособност на детската градина.

5. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детското заведение и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на ЦДГ№ 100.

6. Подобряване на материално-техническата база и обновяване на сградния фонд.Стратегически план за подобряване на видовете дейности в ЦДГ №100

Конкретните задачи и дейности за стратегическо развитие и усъвършенстване на ОДЗ №33 са в логическа връзка с поставените Главна цел и Подцели, а именно:

ЗАДАЧА №1

Да се осъществяват демократични, хуманни и партньорски взаимоотношения на директора с работещите в ЦДГ №100.


ДЕЙНОСТИ

Реално участие на по-голяма част от членовете на колектива в управлението на детската градина.

Изработване на годишни планове, правилници, длъжностнихарактеристики, план-графици за работа и т.н.

Използване на информационни, комуникационни технологии и средства в ръководството и дейността.

Управление на принципа на консенсуса.

Непрекъснато информиране за: дейността на директора,състоянието на резултатите от възпитателно-образователната работа;

Възможност за колективно обсъждане при вземане на важни решения.КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Промяна в принципите на управление.

Директорът - индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на

целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане.

Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; предприемчивост; стремеж към реорганизиране, винаги когато обстоятелствата го изискват.

Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите.

Едновременно обвързаност и свобода.

Реалните възможности на детската градина.

Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения.


РЕСУРСИ

Интелектуални информациони, финансови и материално-технически, кадрови ресурси.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Оперативно управление на детската градина - целенасочено и силно ръководство, прозрачност в управлението.

Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели.

Педагозите да разглеждат детската градина като специфичен вид предприемаческа организация.

Включването им в изработване на политиката на детското заведение - на иновации.

Екипен принцип при решавенето на проблеми.

Добра система за контрол.

Икономическа самостоятелност и право на преразпределение на собствените лимитни средства - делегиран бюджет.

Автономия съчетана с контрол на резултатите в организационната култура.

СРОК: 3 г.

 ЗАДАЧА №2

Да се акцентира върху социалната, познавателна и специална готовност на децата за училище.

 

ДЕЙНОСТИ

Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското заведение.

Съобразяване на образователния процес с изискванията на клиента; целесъобразност на педагогическите действия в зависимост от очакванията на потребителите.

Пълноценно използване на дневния режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве.

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел динамично развитие на децата.

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Усъвършенстване езиковото обучение на децата.

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.

Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и училищата в района.

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Организиране на отдих за децата.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Системно диагностициране и проследяване динамиката в развитието на децата.

Анкети с родителите на децата.


РЕСУРСИ

Интелектуални, финансови и материално-технически ресурси.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Овладяване в максимална степен на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка - комплексна диференцирана система на оценяване на постиженията на децата в усвояването на знания и умения.

Работа в екип /работни групи/.

Инвестиране в човешки капитал - децата

По-голяма активност и сътрудничество на педагози, медицински сестри и родители  - екипи от съмишленици.


СРОК: 3 годиниЗАДАЧА №3

Да се гарантира подкрепа на отворения характер на образованието в детството – равен шанс за всички деца.


ДЕЙНОСТИ

Прогресивно развитие чрез възпитание.

Обучение в демократично гражданство.

Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата.

Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и подкрепа.

Установяване на сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

Работа по проекти свързани със здравеопазването на децата.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Правила и изисквания на детското заведение към родителите за пълноценната работа с децата.РЕСУРСИ

Интелектуални, финансови и материални ресурси.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализация на желани резултати.

Високо качество на образователно-възпитателния процес.

Инвестиране в човешки капитал - децата

Готовността на децата за предотвратяване и преодоляване на вредните и опасни фактори на жизнената дейност.


СРОК: 3 годиниЗАДАЧА №4

Да се обогатяват личностните и професионални компетенции на учителите, медицинските специалисти и непедагогическия персоналДЕЙНОСТИ

Оптимизиране на  информационно-образователната среда с цел въвеждане на изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит.

Участие в квалификационни курсове.

Използване  на разнообразни стратегии за обучение, които да стимулират заложбите и интелектуалното развитие на децата .

Предприемане на иновации отвътре.

Създаване на условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Поддържане на перманентна ефективна квалификация и преквалификация на служителите - създаване на мотивирани служители - осигурени възможности за квалифициране на персонала.

Готовност да се удовлетворяват потребностите на клиентите.

Склонност към действие.

Самооценка и чувство за собствено достойнство

Благоприятен социален климат.

Оползотворяване на работното време.


РЕСУРСИ

Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси.

Инвестиции в човешки капитал.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Добър микроклимат, стимулиращ пълноценна положителна изява – “Доволни служители – успешна организация”; климат на откритост, доверие и сътрудничество.

Кариера по хоризонтала чрез разширяване на квалификацията.

Текучество на кадри – под 1%.

По-високо трудово възнаграждение.

Опазване на психическото здраве на педагози, медицински сестри и пом.възпитатели.


СРОК: 3 годиниЗАДАЧА №5

Да се изгради екип от съмишленици чрез привличане на различни социални партньори за осигуряване на материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ЦДГ № 100.


ДЕЙНОСТИ
Задълбочаване на контактите с род. настоятелство, с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детското заведение и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на ЦДГ № 100 - чрез използване на наличната МТБ.КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Близост до клиента.

Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ЦДГ № 100.

Реализиране на съвместни координирани действия със семейството и социалните партньори за развитието на възпитателно-образователната работа и за финансово-материалното подпомагане на детската градина.


РЕСУРСИ

Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и децата.

Утвърждаване имиджа на ЦДГ №100 като конкурентноспособна, желана и предпочитана от родителите и децата им детска градина.

Брой получени финансови и материални средства от дарители, спонсори и тяхното ефективно реализиране.

СРОК: 3 години
ЗАДАЧА №6

Да се подобри материално -техническата база и обнови сградния фонд.ДЕЙНОСТИ

Участие в проекти за  по-сигурна охранителна система.

Поставяне на решетки или външни щори на І-те етажи ;

Поставяне на шкафове в офисите на кухн.персонал.;

Смяна на фаянс и теракот в тоалетните и умивалните на ІІ ет. и в  пералня.

Текущ ремонт във филиала на ул.”М.Дринов” съобразно паспортизацията на ЦДГ №100.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ЦДГ № 100.

Добро стопанисване.

Директор - мениджър.


РЕСУРСИ

Финансови и материално -технически  ресурси.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Подобряване и обогатяване на материално-техническата база и условията за възпитание, обучение и труд.

Реализирани проекти.

Прозрачност на получени и разходвани средства и материали;

Ефективно реализиране на средствата.


СРОК: 3 годиниПоставените цели и предложените стратегии и дейности важат за три годишен период. Те ще се обсъждат и преформулират като ще се отчитат постоянно променящи се обстоятелства и състоянието на ресурсите – кадрови, финансови, материално-технически, информационни и т.н. Преформулираните цели ще се конкретизират в годишните планове на детското заведение за съответната учебна година, в променени длъжностни характеристики, в план-графици за работа и т. н.

Осъществяването на тези цели би повишило ефективността във функционирането, както на отделните подсистеми в системата детска градина, така и на детската градина като социално звено, осъществяващо специфична обществена поръчка.
Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаването на престижа на детското заведение, осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност.

Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може стратегически да бъде проектирано.Стратегическият план е приет на заседание на педагогически съвет на 12.09.2011 г.